1. Informații generale

Prezenta Politică de Securitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, (denumită în cele ce urmează ”Politica de Securitate”) reprezintă un angajament pentru respectarea confidențialității cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și asigură respectarea principiilor referitoare la prelucrarea datelor, precum și respectarea drepturilor dvs. cu privire la aceste date, în momentele în care interacționați cu noi in legătură cu serviciile noastre, în calitatea dvs. de vizitatori sau abonați/ utilizatori ai paginii de internet www.amfiteatru.com  denumit în cele ce urmează „Site-ul”.

Centrul Cultural Lumina, având sediul în București, Bd. Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, România (denumit in continuare ”Centrul”  sau “Operatorul” sau „noi”) operează și administrează site-ul www.amfiteatru.com.

Pentru activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal Centrul și-a desemnat un responsabil cu protectia datelor care poate fi contactat folosind urmatoarele date de contact:

Responsabilul cu Protectia Datelor Centrului Cultural Lumina

Adresa: Bd. Regina Elisabeta nr. 47 sector 5, București, România

Email: contact@amfiteatru.com

Telefon: +40 374.666.099

 1. Legislația relevantă

Prevederile legislației europene și naționale aplicabile, (denumite în cele ce urmează ”Legislație relevantă”) sunt: (i) Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (”Regulamentul general privind protecția datelor” sau ”GDPR”), (ii) Legea 190/2018 privind măsuri de punere ı̂n aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 (iii) Legea nr. 363/2018 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente ı̂n scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale și combaterii infracțiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative și de siguranță, precum și privind libera circulație a acestor date și/sau (iv) cu orice alte decizii pe care le poate emite Autoritatea Națională de Supraveghere a Protecției Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) în calitate de autoritate de supraveghere privind protecția datelor cu caracter personal.

 • Principiile prelucrării datelor cu caracter personal

Pentru orice prelucrare de date cu caracter personal, vă asigurăm că sunt respectate următoarele principii:

 1. Legalitatea: Prelucrarea datelor cu caracter personal sunt prelucrate cu bună-credință şi se face în temeiul şi în conformitate cu prevederile legale;
 2. Scopul bine-determinat: Orice prelucrare de date cu caracter personal se face în scopuri bine determinate, explicite şi legitime, adecvate, pertinente şi neexcesive prin raportare la scopul în care sunt colectate şi ulterior prelucrate;
 3. Confidențialitatea: Persoanele care prelucrează, în numele instituției, date cu caracter personal au prevăzut în contractul de munca/voluntariat şi în fișa postului o clauză de confidențialitate;
 4. Consimțământul persoanei vizate: Orice prelucrare de date cu caracter personal, cu excepția prelucrărilor care vizează date din categoriile menționate în Legislația relevantă, este realizată cu acordul persoanei vizate;
 5. Informarea: În calitate de persoană vizată veți fi informat de Centru cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal;
 6. Stocarea: Datele cu caracter personal nu se stochează pentru o perioadă mai lungă decât este necesar pentru realizarea scopurilor în care au fost colectate.
 7. Protejarea persoanelor vizate: Persoanele vizate au dreptul de acces la datele care sunt prelucrate, de a interveni asupra acestora, de opoziţie şi de a nu fi supus unei decizii individuale, precum şi dreptul de a se adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanţei de judecată pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege, care le-au fost încălcate;
 8. Securitatea: Măsurile tehnice şi organizatorice de securitate a datelor cu caracter personal sunt stabilite pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat. Posibilitatea de alterare a datelor accesate este protejată prin firewall precum şi de soluţii antivirus actualizate permanent.

 

 1. Persoanele vizate

Există diferite categorii de persoane vizate, în funcție de calitatea pe care persoanele vizate o au în raporturile cu Site-ul, noi prelucrând datele acestor persoane pentru diverse scopuri de prelucrare, întotdeauna în baza unui temei legal

 • vizitatorii site-ului, persoanele anonime, care doar accesează site-ul și navighează online;
 • abonații site-ului, care beneficiază de newsletter/ de numerele on line ale revistei.
 1. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate
 • Dacă sunteți vizitator al Site-ului, Centrul va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact/întrebări, în măsura în care ne contactați în acest fel.
 • Dacă sunteți abonat, Centrul va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi nume şi prenume, telefon, adresa de e-mail, precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați în mod direct în contextul creării contului de utilizator, în contextul participării la proiect, prin intermediul site-ului sau în orice alt mod care rezultă din utilizarea Site-ului.

Totodată, este posibil să adunăm informații in timpul vizitei dvs. pe pagina de internet www.amfiteatru.com, prin instrumentele noastre de colectare automată a datelor (Cookie-uri): adresa de protocol de internet (IP), denumirea domeniului (URL), datele de accesare, istoricul de accesare al vizitatorului (paginile vizualizate, link-urile pe care se face click), codul HTTP de răspuns, datele paginii web de unde se face accesarea, calitatea de octeți utilizata cu ocazia vizitării, datele paginilor vizualizate sau tipul și limba browser-ului utilizat.

 1. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

Scopul principal pentru care sunt prelucrate datele cu caracter personal este acela de a asigura cerințele legale pentru derularea relației dintre persoanele vizate si Centru.

Centrul prelucrează datele cu caracter personal pentru următoarele scopuri:

 • oferirea accesului și utilizarea serviciilor site-ului prin asigurarea funcționării corespunzătoare a acestuia;
 • operarea, protejarea, îmbunătățirea și optimizarea site-ului și experienței utilizatorilor si abonaților, cum ar fi efectuarea de analize și efectuarea de cercetări;
 • transmiterea unor mesaje privind buna gestionare a site-ului;
 • rezolvarea solicitărilor din partea autorităților publice ori pentru a îndeplini cerintele legale.

În cazul în care intenționăm să prelucrăm ulterior datele dumneavoastră cu caracter personal într-un alt scop decât cel pentru care acestea au fost colectate, vă vom furniza, înainte de această prelucrare, informații privind scopul prelucrării și orice informații suplimentare relevante solicitate de dumneavoastră.

 • Durata pentru care vă prelucrăm datele

Ca principiu, Centrul va prelucra datele dvs. cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

 • Dezvăluriea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, Centrul poate dezvălui datele dumneavoastră către Ministerul Finanțelor Publice, Primăria Municipiului Bucuresti sau alte  autorități publice abilitate de lege.

 1. Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către Centru pot fi transferate în afara României, dar doar către state din Uniunea Europeană, în conformitate cu Legislația relevantă.

 1. Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de Legislația relevantă, în calitate de persoană vizată, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către Centru, conform celor descrise în prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea Centrului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către Centru a datelor cu caracter personal inexacte/nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:
 • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
 • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
 • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
 • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, Centrul să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;

 • dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care:
  • persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
  • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
  • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
  • persoana vizată s-a opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către Centru către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;
 • în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al Centrului sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care Centrul poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 • dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: contact@amfiteatru.com

Copyright 2020 © Site-ul este proprietatea Centrului Cultural Lumina | Politica de confidentialitate | Politica GDPR